"Wolontariat kompetencji - transfer doświadczeń do spółdzielczości socjalnej"

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2015

Grupa docelowa

Adresatami naszego przedsięwzięcia są osoby starsze w wieku powyżej 60 roku życia, nieaktywne zawodowo z terenu woj. dolnośląskiego, pragnące zaangażować się w bezinteresowną, wolontariacką działalność społeczną na rzecz członków spółdzielni socjalnych. Byli członkowie różnych typów i branż podmiotów spółdzielczych (prezesi, księgowi, prawnicy) to niewykorzystany dotychczas potencjał intelektualny do dzielenia się "dobrymi", ale i "złymi" doświadczeniami polskiego ruchu spółdzielczego z młodym ruchem spółdzielczości socjalnej. Merytoryczne wsparcie wolontariuszy seniorów skierowane do spółdzielni socjalnych - podmiotów gospodarki społecznej - to lepsza efektywność działań gospodarczych i statutowych, co skutkować może w przyszłości wzrostem wartości gospodarczej służącej potrzebom społecznym oraz korygowaniem nierówności na rynku pracy. W ruchu spółdzielczym, w którym jedną z naczelnych zasad jest zasada "pomocniczości", bezinteresowne wspomaganie innych - głównie osób ze sfery tzw. "wykluczenia społecznego" - wydaje się naturalne i możliwe do spełnienia. Warto wykorzystać praktyczną wiedzę tych osób. Z korzyścią dla obu stron.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zainicjowanie aktywnego udziału starszych wywodzących się z różnych podmiotów spółdzielczych do działań wolontariackich na rzecz nowej formy spółdzielczej - spółdzielczości socjalnej. Takie ukierunkowanie aktywności seniorów z wykorzystaniem ich wiedzy na działania wspierające spółdzielnie socjalne poprzez transfer doświadczeń z różnych typów i branż tradycyjnej spółdzielczości przyczyni się do promocji spółdzielczego wolontariatu kompetencji, a w konsekwencji, do wykreowania swoistej "mody" na wolontariacką aktywność obywatelską seniorów w tym obszarze oraz docelowo przyczyni się do rozwoju umiejętności społecznych wśród młodszego pokolenia i wzmocni możliwości rozwojowe podmiotów ekonomii społecznej - spółdzielni socjalnych. Skorelowanie realnych możliwości osób po 60-tym roku życia z konkretnymi potrzebami spółdzielców socjalnych daje pewność na autentyczną partycypację obywatelską ludzi starszych w przedsięwzięcia decydujące o kondycji przedsiębiorstw społecznych zrzeszających osoby defaworyzowane i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Działania projektowe

W ramach projektu planujemy przeprowadzić trzy Spółdzielcze Spotkania Integracyjne o charakterze warsztatowo-doradczym dla 20-osobowych grup składających się z wolontariuszy-seniorów oraz osób funkcyjnych w zarządach spółdzielni socjalnych, obejmujące warsztaty informacyjno-szkoleniowe dla wolontariuszy-seniorów, udzielanie przez wolontariuszy organizacyjnej i instruktażowej pomocy w zakresie praktycznego funkcjonowania podmiotów spółdzielczych (zagadnienia statutowe i ekonomiczno-księgowe, istniejące zagrożenia i sposoby ich eliminacji) oraz panel otwartej dyskusji i wymiany poglądów na w/w tematy.

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion